Algemene Voorwaarden Trusted Content Solutions

E-mail: info@trustedcontentsolutions.com

Website: www.trustedcontentsolutions.com

 

 

Definities

 1. Trusted Content Solutions: Trusted Content Solutions, gevestigd te Lelystad onder KvK nummer:
 2. Klant: degene met wie Trusted Content Solutions een overeenkomst is
 3. Partijen: Trusted Content Solutions en Klant.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en als privépersoon

 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door en namens Trusted Content Solutions.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden uitdrukkelijk

Artikel 2: Prijzen

 1. Alle prijzen die Trusted Content Solutions hanteert zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders
 2. Alle prijzen die Trusted Content Solutions hanteert voor zijn diensten, op zijn website of anders kenbaar gemaakt, kunnen te allen tijde door Trusted Content Solutions gewijzigd
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Trusted Content Solutions een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn
 4. Trusted Content Solutions is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Trusted Content Solutions de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10%
 7. Trusted Content Solutions heeft het recht om de prijzen jaarlijks aan te
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan, zal Trusted Content Solutions prijsaanpassingen meedelen aan de
 9. De consument heeft recht om de overeenkomst met Trusted Content Solutions op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de

Artikel 3: Betalingen en betalingstermijn

 1. Trusted Content Solutions mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag

 

 1. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te gecontroleerd en te hebben
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Trusted Content Solutions de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te
 3. Trusted Content Solutions behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 4: Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Trusted Content Solutions gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Trusted Content Solutions.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Trusted Content Solutions zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Trusted Content Solutions op de klant onmiddellijk
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Trusted Content Solutions, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Trusted Content Solutions te betalen.

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgaaf van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 

 • De dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 • Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • Het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
 • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 • Het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 dagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien

 

 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

 

 • Zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
 • Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

 

 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@trustedcontentsolutions.com, indien gewenst met behulp van het

 

Artikel 6: Opschortingsrecht

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 7: Verrekening

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Trusted Content Solutions te verrekenen met een vordering op Trusted Content Solutions.

Artikel 8: Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Trusted Content Solutions die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 

 1. De klant geeft op eerste verzoek van Trusted Content Solutions de polis van deze verzekeringen ter

Artikel 9: Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Trusted Content Solutions enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 10: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Trusted Content Solutions voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
 2. Trusted Content Solutions heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Trusted Content Solutions tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Trusted Content Solutions tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de

Artikel 11: Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen Trusted Content Solutions en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege

 

 1. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Trusted Content Solutions schriftelijk in gebreke

Artikel 12: Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1

Artikel 13: Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Trusted Content Solutions tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Trusted Content Solutions geleverde producten en/of diensten.

Artikel 14: Klachten

 1. De klant dient een door Trusted Content Solutions geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Trusted Content Solutions daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te
 3. Consumenten dienen Trusted Content Solutions uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Trusted Content Solutions in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Trusted Content Solutions gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn

Artikel 15: Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Trusted Content Solutions.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Trusted Content Solutions ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 16: Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 1. Als Trusted Content Solutions een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Trusted Content Solutions verschuldigd zijn.

Artikel 17: Aansprakelijkheid Trusted Content Solutions

 1. Trusted Content Solutions is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Trusted Content Solutions aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een

 

 1. Trusted Content Solutions is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan
 2. Indien Trusted Content Solutions aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking
 3. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige

Artikel 18: Vervaltermijn

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Trusted Content Solutions vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 19: Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Trusted Content Solutions toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Trusted Content Solutions niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Trusted Content Solutions in verzuim is.
 3. Trusted Content Solutions heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Trusted Content Solutions kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 20: Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Trusted Content Solutions in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Trusted Content Solutions kan worden toegerekend in een van de wil van Trusted Content Solutions onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Trusted Content Solutions kan worden
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Trusted Content Solutions 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Trusted Content Solutions er weer aan kan
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk
 5. Trusted Content Solutions is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 21: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 22: Wijziging algemene voorwaarden

 1. Trusted Content Solutions is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Trusted Content Solutions zoveel mogelijk vooraf met de klant
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te

Artikel 23: Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Trusted Content Solutions.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk

Artikel 24: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Trusted Content Solutions bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 25: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Trusted Content Solutions is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders

 

 

Opgesteld op 01 januari 2023.